Architekt Pavel Janák - jeho první tvůrčí období (1910-1914)
- úvod

     Tato práce má za úkol zmapovat činnost arch. Pavla Janáka v Pelhřimově ve světle souvislostí, které na něho působily a které ho inspirovaly. Jeho realizace navždy změnily tvář města a staly se novodobými unikátními stavbami. Mnoho z jeho připomínek, návrhů i postřehů se neuskutečnilo. Nejde o to, že by byly nepatřičné, ale prostě předběhl dobu a především myšlení svých konzervativních současníků - měšťanů i pánů radních. Tyto jevy nejsou výjimečné a můžeme je pozorovat na různých úrovních i dnes. Můžeme sledovat posun v jeho pojetí teorie památkové péče, která do té doby zdůrazňovala "cenu stáří" jako nejvyšší platnou hodnotu památek a důležitý byl pro ni autentický dochovaný stav památky, který nesměl být měněn. V jeho pracích se projevuje patrný ústup od této přísně konzervační metody.

     Porozumět zásadám, cílům a problémům jeho tvorby bez studia příslušných dobových teorií se zdá téměř nemožné. Architektonické teorie pomáhaly moderním architektům začátku století jasněji formulovat jejich program a vysvětlit tvůrčí cíle (v letech 1909-1921 publikovali Janák, Hofman a Chochol více než sto teoretických textů, které se nezabývali pouze kubistickou architekturou, ale i uměleckým průmyslem, památkovou péčí, malířstvím a sochařstvím, divadlem a moderním tancem).Účelem této závěrečné práce není popisovat Janákovi kubistické teorie ani jejich dopad v kontextu celé společnosti, ale v dopadu jeho díla na realitu menšího českého města počátku tohoto století.

     Chci vyjádřit poděkování p. Tomáškovi pracovníkovi Okresního muzea v Pelhřimově za připomínky k věcné správnosti a p. Géblovi za fotografie současného i historického Pelhřimova.

     Tato práce byla zpracována jako závěrečná práce, pro postgraduální studium na katedře rekonstrukcí a památkové péče Fakulty architektury v Praze

září 1998, ing. Pavel Hořejší, Pelhřimov